Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI MIS MOTO

Mis Moto, Jurij Zupančič s.p., Češnjevek 42, 4207 Cerklje na Gorenjskem, v nadaljevanju najemodajalec, posoja najemniku vozilo po določbah in pod pogoji, ki so predmet te pogodbe ter splošnih pogojih objavljenih na spletni strani www.mis-moto.si in s katerimi je najemnik seznanjen, kar potrjuje s svojim podpisom na prednji strani te pogodbe.

NAJET MOTOCIKEL SMEJO VOZITI:
-osebe, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje
-oseba, pooblaščena s to pogodbo

NAJET MOTOCIKEL SE NE SME UPORABITI OZIROMA VOZITI:
-za plačilni prevoz potnikov in blaga
-za udeležbo na tekmovanjih ali vožnjo na dirkališčih
-za vožnjo izven cest, ki so namenjene cestnemu prometu
-za nadaljnji podnajem tretjim osebam
-če je voznik pod vplivom alkohola, mamil ali drugih nedovoljenih substanc
-če vozilo ni v voznem stanju ali je preobremenjeno s potniki in prtljago
-s hitrostjo večjo od dovoljene
Najemnik se obvezuje odredb in pogojev te pogodbe, da bo pri kršenju najemodajalcu povrnil škodo, ki bi s tem nastala; višino škode bo določil najemodajalec po predračunu pooblaščenega servisa za posamezno znamko motornega kolesa.

IZDAJA IN VRNITEV NAJETEGA MOTOCIKLA:
Motocikel je v vsakem času neodtujljiva last najemodajalca. Najemnik ga sprejme v brezhibnem stanju z zakonsko predpisano opremo in potrebnimi dokumenti, kar potrdi s podpisom. Najemnik se obvezuje, da bo vrnil motocikel v takem stanju, v kakršnem ga je prejel. Najemnik se obvezuje, da bo najet motocikel vrnil v kraj, kjer ga je prevzel, na dan in v času, kot je določeno v pogodbi, sicer ima najemodajalec pravico zaračunati najemnino in zamudnino v višini 100% pribitka na ceno dnevnega najema.

NAJEM:
Najem se obračuna po pogojih, ki so navedeni na veljavnem ceniku oz. skladno z dogovorom med najemodajalcem in najemojemalcem. Podaljšanje je mogoče le pri najemodajalcu.

VZDRŽEVANJE:
Najemnik se obvezuje, da bo skrbel za motocikel in redno preverjal olje v motorju, samodejnem avtomatskem menjalniku (če je v najetem motociklu), hladilne tekočine, zavorne tekočine ter tlak v zračnicah.

OKVARE:
Najemnik se obveže, da bo o okvari obvestil najemodajalca, ki mu bo na podlagi informacij dal nadaljnja navodila. Vozilo je mogoče popraviti samo pri najemodajalcu oziroma v pooblaščenem servisu, če se najemodajalec s tem strinja. V tem primeru je morebitne zamenjane dele potrebno predložiti z originalnim računom servisa. Če popravila niso opravljena tako, najemodajalec stroškov ne prizna. Morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja navodil najemodajalca in te pogodbe, bo v celoti poravnal najemnik.

GORIVO:
Gorivo ni vračunano v ceno najema. Najemnik se obvezuje, da bo vrnil enako količino goriva, kot jo je prejel pri prevzemu v nasprotnem primeru ima najemodajalec pravico zaračunati poleg manjkajočega goriva še stroške polnjenja v višini 100% pribitka na ceno manjkajočega goriva.

ZAVAROVANJE:
Vozilo je zavarovano po pogojih Zavarovalnice Triglav (AOD, AOP, NMV, ZRN). V primeru škode, izgube (kraje) vozila ali delov vozila in v primeru požara je najemnik v celoti odgovoren za najeto vozilo do višine vrednosti vozila po Eurotax oziroma do višine vrednosti, ki jo določi pooblaščeni servis za znamko motornega kolesa za povrnitev v stanje pred najemom. Vozilo je zavarovano samo za čas veljavnosti najemne pogodbe. Po preteku veljavnosti razen če je pogodba podaljšana, najemodajalec ni odgovoren za prometne nezgode najemnika in le-te veljajo kot najemnikove osebne zadeve. Ne glede na morebitno odkupljeno odgovornost za škodo na najetem vozilu je najemnik odgovoren za:
-škodo, povzročeno na vozilu, ki jo je pod vplivom alkohola ali mamil povzročil
-škodo, povzročeno namenoma ali iz malomarnosti (npr. zdrs s ceste zaradi neprilagojene hitrosti,…)
-če voznik v trenutku nastale škode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja
-najemnik je v celoti odgovoren, če je pobegnil s kraja nezgode
-najemnik je prav tako neomejeno odgovoren za vso škodo, ki je nastala, če je najeto vozilo vozil nepooblaščen voznik, če je vozil v prepovedane namene ali če je voznik vozil nestrokovno.

OBVEZNOSTI V PRIMERU NEZGODE:
Najemnik se obvezuje, da bo v primeru nezgode ščitil interese najemodajalca in njegove zavarovalnice tako, da
-bo zabeležil imena in naslove vseh vpletenih in prič nezgode in registrske številke vpletenih vozil,
-ne bo priznal krivde tretjim osebam,
-bo poklical najemodajalca in ga obvestil o škodi, tudi če je ta neznatna,
-ne bo zapustil poškodovanega motocikla, dokler ga ne zavaruje in umakne na varno,
-bo v primeru nezgode obvezno in takoj poklical in počakal policijo, morebitnim poškodovanim pa nudil prvo pomoč,
-bo izčrpno izpolnil evropsko poročilo o nezgodi, izdelal skico in podal svojo izjavo ter ga takoj dostavil k najemodajalcu.
Če najemnik ne bo postopal, kot je zapisano, bo odgovoren za vse posledice in škodo, ki bi zaradi tega nastala najemodajalcu. V primeru nezgode najemodajalec nima nobenih obveznosti do najemojemalca (brezplačen prevoz z mesta nezgode ali zamenjava motocikla ali kakšno drugo nadomestilo).

IZGUBA LASTNINE:
Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo lastnino ali lastnino drugih oseb, ki sta jo pustila v najetem motociklu ali na njem ali v poslovnih prostorih najemodajalca. Najemnik se s podpisom te pogodbe izrecno odreka vsaki zahtevi, ki bi izhajala iz omenjenih izgub in nastale škode.

UPOŠTEVANJE PROMETNIH PREDPISOV:
Najemnik je odgovoren in prevzame vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja prometnih predpisov, nepravilnega parkiranja ali kršenja zakona v času trajanja najemne pogodbe.

VOŽNJA V TUJINI:
Za vožnjo najetega motocikla izven Slovenije mora najemnik dobiti pismeno soglasje najemodajalca. Kadar ostane najet motocikel v tujini preko noči, ga je najemnik dolžan parkirati v varovani garaži.

VOŽNJA V TUJINI:
Najemnik se obvezuje, da bo plačal obračunani znesek pred prevzemom motornega kolesa. Med trajanjem najema vozila ni mogoče spremeniti nobenega določila ali pogoja te pogodbe.

Za spore, ki bi nastali v zvezi z določili te pogodbe, je pristojno Okrožno sodišče v Kranju. 

 

 

 

Češnjevek, 01.06.2022